Er jeg deprimert eller bare litt nedstemt?

Det kan ofte være vanskelig å vite hva man egentlig sliter med, og om dette er noe en bør gjøre noe med eller ikke. De fleste vansker viser seg jo å gå over av seg selv. Vi kommer oss som regel ut av kriser og vanskelige livsfaser av oss selv. Noen ganger er det allikevel slik at vi kanskje har slitt og jobbet med noe over tid alene, og det viser seg å være tungt eller vanskelig fordi en ikke kommer seg ut av egen grubling og tankemønstre. Under denne siden vil jeg etterhvert forsøke å vise forskjellen på depresjon og de mer naturlige reaksjonene på livsbelastninger. Her er det ofte glidende overganger. Hva en kaller tilstander er jeg i og for seg ikke så opptatt av. Det viktige er om problemene hindrer fungering og livsutfoldelse, og i hvilken grad dette er til hinder for oss. Vår fungering som foreldre og i arbeidslivet er ofte det som sliter mest på når vi merker at vi kommer til kort. Dette kan en gjøre noe med. Ulike grader av plager fordrer litt ulike behandingsformer. Det vil jeg forsøke å gi informasjon om her videre.